Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.

Medijacija

Novosti

Medijacija je jedan od načina alternativnog rešavanja sporova. To je proces u kome treće neutralno i nepristrasno lice, medijator, usmerava komunikaciju između strana u sukobu, i korišćenjem posebnih tehnika i veština, pomaže u pregovorima koji imaju za cilj postizanje zajednički prihvatljivog sporazuma kojim se njihov spor rešava. U svrhu postizanja tog cilja, medijatori koriste veštine komunikacije i pregovaranja, ali ne donose odluku u sporu niti imaju mogućnost nametanja rešenja.

Medijacija, kao postupak mirnog rešavanja sporova, regulisana je Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova (Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2014), koji je usvojen 2014. godine, a primenjuje se od 01.01.2015. godine.

Primena medijacije je predviđena i drugim pozitivnim propisima kao što su: Zakon o parničnom postupku, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Porodični zakon, Zakon o osiguranju, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu itd.

Medijacijom se mogu rešavati svi sporovi za koje pozitivnim propisima nije izričito predviđena nadležnost suda ili drugog organa. Ne postoji oblast društvenog života koja nije pogodna za medijaciju. Međutim, to ne znači da je svaki pojedini slučaj pogodan za rešavanje putem medijacije.

Osnovni principi na kojima počiva medijacija su: dobrovoljnost, poverljivost, neformalnost, privatnost i hitnost.

Dobrovoljnost predstavlja ključni princip medijacije. Strane u sukobu same odlučuju da li će pristupiti medijaciji ili ne, imaju mogućnost izbora ličnosti medijatora i samostalno odlučuju o zaključenju sporazuma. Strane u sukobu mogu u svakom trenutku napustiti medijaciju i rešavanje konkretnog spora nastaviti u nekom drugom postupku.

Princip poverljivosti se ogleda u tome da svi predlozi, izjave ili ponude iznete u toku medijacije u svrhu postizanja sporazuma, ne mogu biti korišćene u nekom drugom postupku, niti iznošene u javnost, ukoliko se strane drugačije ne sporazumeju.

Medijacija je proces čije faze i koraci nisu strogo regulisani zakonom, te spada u neformalne načine rešavanja sporova.

Medijacija je strogo privatan postupak. U njoj mogu učestvovati samo medijator, strane u sporu, njihovi punomoćnici ili zastupnici, a treća lica samo ukoliko se sve strane o tome saglase. Ovaj princip je izuzetno bitan, jer omogućava da strane sa medijatorom podele svoje najdublje lične i poslovne interese, što ne bi bilo moguće u slučaju javnosti postupka.

Postupak medijacije je i hitan, te stoga medijacija traje mnogo kraće nego sudski proces. Stoga je medijacija idealna tehnika za pokušaj mirnog rešenja spora pre pokretanja bilo kakvog formalnog postupka.

* * *
Jedna od oblasti rada Advokatske kancelarije Đurić je i medijacija - posredovanje. Naši advokati imaju dozvolu za posredovanje i upisani su u Registar posrednika, koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije. Oni poseduju znanja i veštine, putem kojih će stranama u sporu pomoći da u postupku medijacije, na efikasan način, reše svoj sporni odnos.