Locus contractus regit actum (Bartolus).

Oblasti rada

Novosti

Advokatska kancelarija Đurić pruža pravne usluge u gotovo svim oblastima prava građanima, domaćim i stranim privrednim društvima i preduzetnicima.

Jedna od specijalnosti rada naše advokatske kancelarije je u oblasti privrednog prava. Bavimo se naplatom potraživanja, zastupanjem privrednih subjekata u privrednim sporovima, osnivanjem i registracijom privrednih društava, transakcijama u oblasti kompanijskog prava i stečajnim pravom. Naš pravni tim izrađuje sve vrste ugovora u privredi i pruža usluge komplentog pravnog savetovanja.

Krivično pravo predstavlja još jedan fokus rada naše advokatske kancelarije. Naš tim je angažovan u brojnim krivičnim predmetima, gde vrlo uspešno vrše odbranu klijenata i staranje o njihovim pravima od prvog saslušanja, pa sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka. Advokatska kancelarija Đurić zastupa i prava oštećenih u krivičnim postupcima i stara se o njihovim interesima.

Naši advokati poseduju sertifikate o posebnim znanjima iz oblasti prava deteta, prestupništva mladih i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Advokatska kancelarija Đurić zastupa klijente u različitim upravnim postupcima pred državnim organima u vezi sa poreskim kontrolama, pribavljanjem različitih saglasnosti i dozvola, javnim nabavkama. Naš rad u domenu upravnog prava je vrlo uspešan i u upravnim sporovima.

Naša kancelarija ima bogato iskustvo u zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda kako pred organima uprave i sudovima, tako i u postupcima pred poverenicima iz određenih oblasti i zaštitnikom građana.

Naše klijente zastupamo i u parničnim i vanparničnim postupcima, radnim sporovima i postupcima iz oblasti porodičnog prava, pri čemu nastojimo da pružena usluga bude efikasna i brza, kako bismo na najbolji način izašli u susret interesima klijenata.

Naši advokati imaju dozvolu za posredovanje i upisani su u Registar posrednika, koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije. Oni poseduju znanja i veštine, putem kojih će stranama u sporu pomoći da u postupku medijacije, na efikasan način, reše svoj sporni odnos.